09 364 81 11

SEZZ live tegen corona

15 september 2020 - 17.30 uur

Bezoekregeling versoepeld

Wenst u op bezoek te komen? De bezoekregeling werd aangepast en is te raadplegen via onze website. We vragen om deze regeling strikt te volgen alsook de algemene voorwaarden tijdens uw bezoek op te volgen.

We hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze maatregelen, die enkel tot doel hebben onze patiënten en medewerkers zo lang mogelijk covid-vrij te houden! In functie van de toekomstige evolutie, alsook in functie van eventuele overheidsbeslissingen, zal het beleid verder uitgestippeld en gecommuniceerd worden.

20 AUGUSTUS 2020 - 11.30 uur

Medisch Centrum Brakel opnieuw open vanaf 24 augustus 2020

Rekening houdend met de dalende infectiegraad in Brakel werd besloten om vanaf maandag 24 augustus het Medisch Centrum Brakel opnieuw te openen. Ook hier gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen zoals in het ziekenhuis:  

 • het dragen van een masker is verplicht gedurende de volledige aanwezigheid (ook in de consultatieruimtes);
 • gebruik handalcohol bij het binnenkomen en verlaten van het Medisch Centrum;
 • raak uw gezicht niet aan;
 • kom niet te vroeg;
 • kom alleen naar uw afspraak. Een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is. Begeleiders worden gevraagd in de wagen te blijven. 
 • het aantal plaatsen in de wachtzaal werd beperkt;
 • behoud steeds de veilige afstand van anderhalve meter; 
 • voelt u zich ziek of heeft u koorts? Komt u uit een rode zone, heeft u een positieve test afgelegd of contact gehad met een COVID-19 positieve patiënt? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan. 

U kan het Medisch Centrum Brakel bereiken op het nummer 055 42 66 01.

17 AUGUSTUS 2020 - 16.55 uur

COVID cijfers - een update

Na een enkele weken durende periode, waarbij er noch in het ziekenhuis, noch bij de huisartsen, corona-positieve patiënten gehospitaliseerd of gediagnosticeerd werden, is de situatie in de regio sedert medio juli terug verslechterd. Ook de pers besteedde hier uitgebreid aandacht aan de voorbije weken. 

In de pretriagepost van de huisartsen en ook op de spoedgevallendienst werden meerdere tientallen streekgenoten positief bevonden op een covid-infectie. Dit gaf aanleiding tot het in quarantaine plaatsen van deze patiënten en het uitvoeren van een uitgebreid contactonderzoek, met de bedoeling de lokale uitbraken zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Desondanks heeft dit toch aanleiding gegeven tot nieuwe ziekenhuis-opnames. Gisteren, 16 augustus 2020, lagen in totaal opnieuw 7 covid-positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan één op Intensieve Zorgen. 

Deze minder goede evolutie moeten we kost wat kost opnieuw kunnen ombuigen! Het blijft daarom absoluut noodzakelijk om zo goed als mogelijk de maatregelen die de overheid uitgevaardigd heeft, te blijven volgen, met als belangrijkste:

 • maskerplicht;
 • gebruik van zeep en handalcohol;
 • afstand houden;
 • langdurige of onbeschermde contacten met ouderen en verzwakte patiënten zoveel mogelijk vermijden.
Deze situatie dwingt ons ziekenhuis, conform overheidsrichtlijnen, om soms onsympathieke maatregelen te nemen zoals beperken van de toegankelijkheid en de bezoekmogelijkheden, beperken van het aantal begeleiders, …

31 JULI 2020 - 12.30 uur

Nieuwe maatregelen AZ Sint-Elisabeth Zottegem

In het licht van de zorgwekkende evolutie in een aantal naburige gemeenten heeft het ziekenhuis volgende beslissingen moeten nemen:

 • Vanaf maandag 3 augustus 2020 is het ziekenhuis enkel toegankelijk via de hoofdingang. De ingang op de parking blijft enkel open voor de huisartsen pretriage en de pre-opname covid-testen. Via deze ingang kan men niet meer doorsteken naar het ziekenhuis.

 • Er wordt op werkdagen tussen 8 en 19 uur voorzien in een shuttlebus tussen de parking en de hoofdingang.

 • We verzoeken met aandrang om zoveel mogelijk alleen naar de raadplegingen te komen, en juist op tijd te komen, om het aantal personen in de wachtzalen zo klein mogelijk te houden. Bij het binnenkomen van het ziekenhuis draagt iedereen een masker, en maakt iedereen gebruik van ontsmettende handalcohol.

 • Het Medisch Centrum Brakel sluit opnieuw zijn deuren vanaf dinsdag 4 augustus 2020 en dit tot minstens einde augustus. Alle patiënten worden persoonlijk gecontacteerd om de afspraken te annuleren. Voor dringende afspraken kan u terecht in ons ziekenhuis te Zottegem. U kan hiervoor contact opnemen via het nummer 09 364 89 99.

 • De bezoekregeling blijft tot nader order ongewijzigd. Ook hier dringen we aan om dit zo veel mogelijk te beperken en tijdens het bezoek ook constant het mondneusmasker te dragen en geen fysisch contact te hebben met de patiënt.

We hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze maatregelen, die enkel tot doel hebben onze patiënten en medewerkers zo lang mogelijk covid-vrij te houden! In functie van de toekomstige evolutie, alsook in functie van eventuele overheidsbeslissingen, zal het beleid verder uitgestippeld en gecommuniceerd worden.

30 JULI 2020 - 19.30 uur

COVID cijfers - een update

In het ziekenhuis ligt er momenteel één bejaarde covid-positieve patiënte, die evenwel voor een andere reden opgenomen is. Op onze spoedgevallendienst en bij de pre-opname testen zien we voorlopig geen positieve resultaten.

En toch zijn we heel ongerust. In de omliggende gemeenten zijn verschillende hot-spots aanwezig, met een vrij groot aantal besmettingen. Hierbij zijn vooral jonge mensen betrokken, die gelukkig weinig ziektesymptomen vertonen. Om de infectie in te tomen vragen we nadrukkelijk om zo weinig mogelijk contacten te maken buiten uw bubbel. Daarom doen we nogmaals een oproep om 

 • zoveel mogelijk alleen naar de raadplegingen te komen;
 • het aantal bezoeken aan soms verzwakte gehospitaliseerde patiënten te beperken, en vooral ook heel voorzichtig te zijn als jonge mensen, ook buiten het ziekenhuis, de meer kwetsbare oudere familieleden bezoeken: beperk aub ook deze contacten;
 • steeds een mond-neusmasker te dragen;
 • regelmatig uw handen te wassen en handalcohol te gebruiken;
 • steeds anderhalve meter afstand te bewaren.

20 JULI 2020 - 15.30 uur

Laatste Corona patiënt verlaat ons ziekenhuis

Vandaag kon de laatste Covid-19-positieve patiënt het ziekenhuis verlaten. Ze verbleef in totaal ruim 100 dagen op Intensieve Zorgen en vervolgens op de revalidatie-afdeling, maar kon in goede algemene doen terug naar huis. Op die wijze zijn we actueel “corona-vrij”. Toch maken we ons zorgen. Her en der zien we in Vlaanderen terug een toename van het aantal bevestigde gevallen. In ons ziekenhuisnetwerk zien we met name een hot-spot in Zuid-West Vlaanderen. Ook dichterbij vernemen we dat onze huisartsen vorige week een zevental positieve gevallen ontdekt hebben, terwijl in de maand voordien er geen meer waren. We moeten dus heel hard de nadruk blijven leggen op alle mogelijke voorzorgsmaatregelen: hou afstand, gebruik handalcohol, vermijd met velen in eenzelfde ruimte plaats te nemen en draag zeker uw beschermend mond-neusmasker. Vooral in het ziekenhuis, zowel bij raadplegingen als bij bezoek: hou uw masker aan! Zo vermijden we allen samen dat een tweede golf toeslaat!

13 JULI 2020 - 19.30 uur

COVID cijfers - een update

Sinds het begin  van de coronacrisis konden 100 patiënten het ziekenhuis verlaten en waren 11 overlijdens te betreuren. Sedert nagenoeg anderhalve maand liggen er geen patiënten meer op de afdeling Intensieve Zorgen en actueel is er nog één patiënt herstellende op de revalidatie-afdeling. Het aantal positieve testen ligt, in de lijn van hetgeen we landelijk zagen in de voorbije maand, heel laag. Dit laat ons toe nog enige verdere versoepelingen door te voeren: bezoek op onze kritische afdelingen kan nu tweemaal daags door maximaal twee personen, en het restaurant wordt terug open gesteld voor niet-medewerkers. Dit alles evenwel met inachtname van alle vereiste preventieve maatregelen. De recente lichte stijging van het aantal bevestigde besmettingen in België noodzaakt ons tot een blijvende alertheid en voorzichtigheid. We blijven daarom eens te meer het belang benadrukken van eenieders persoonlijke verantwoordelijkheid en van alle voorzorgsmaatregelen: draag steeds een mond-neusmasker in het openbaar, hou afstand, gebruik handalcohol, en kom alleen naar het ziekenhuis. Begeleid enkel die personen die echt fysisch of psychisch begeleiding nodig hebben.

10 JULI 2020 - 16.30 uur

Terugkerende reizigers uit rode en oranje zones

De overheid besliste om een COVID-test en quarantaine van 14 dagen te verplichten voor personen die terugkeren uit een rode zone. Bij oranje zones is het niet verplicht maar wordt wel een quarantaine van 14 dagen sterk aangeraden. Geplande consultaties, ingrepen of opnames kunnen om deze reden niet doorgaan in de 14 dagen na het terugkeren uit een rode of oranje zone. U dient hiervoor contact op te nemen met (het secretariaat van) uw behandelend arts om een nieuwe afspraak vast te leggen. Ook als bezoeker aan een patiënt in ons ziekenhuis bent u tijdens deze quarantaine niet welkom in ons ziekenhuis. Voor dringende medische zorg kan u uiteraard steeds terecht op onze spoedgevallendienst. Licht bij aankomst onmiddellijk de spoedverpleegkundige in over uw terugkeer uit een rode of oranje zone.

1 JULI 2020 - 09.00 uur

Versoepeling bezoekersregeling

Vanaf heden vervalt de regeling dat bezoek alleen maar toegelaten is vanaf de vijfde hospitalisatiedag op de heelkundige en internistische afdelingen. Enkel op de PAAZ-afdeling en de afdeling geriatrie blijft deze bezoekersregeling vanaf de vijfde hospitalisatiedag gelden. De afzonderlijke regelingen voor de kritische diensten, materniteit en pediatrie blijven eveneens ongewijzigd.De andere begeleidende maatregelen (bezoekuren, aantal bezoekers, maskerplicht…) zijn wel nog steeds van kracht.

22 JUNI 2020 - 12.50 uur

Verdere versoepeling van de COVID-maatregelen

Vanaf maandag 22 juni 2020 opent het ziekenhuis opnieuw zijn toegang vanop de bezoekersparking. Deze toegang is geopend van 8 tot 21 uur. Zowel langs deze toegang als langs de hoofdingang blijft een onthaalmedewerker controle uitoefenen op handdesinfectie en het dragen van een mond-neusmasker. Mogen we alle patiënten en bezoekers vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk uw eigen masker mee te brengen en dit reeds vanop de parking te gebruiken. Daarnaast wordt de bezoekregeling op Intensieve Zorgen en Medium Care versoepeld. Vanaf nu kunnen twee bezoekers dagelijks een bezoek afleggen hetzij tijdens het namiddag-, hetzij tijdens het avond-bezoekmoment. We vragen deze keuze te maken in overleg met de verpleging van deze afdelingen.

18 JUNI 2020 - 15.45 uur

COVID cijfers - een update

De actuele situatie in ons ziekenhuis evolueert verder gunstig; geen bijkomende overlijdens, in totaal reeds 96 ontslagen en nog een vijftal patiënten in behandeling, waarvan een drietal nog volop aan het revalideren zijn na langdurige beademing. Nagenoeg geen nieuwe positieve gevallen meer in de regio.


Toch moeten we heel waakzaam blijven. In China is er blijkbaar op bepaalde plaatsen een tweede golf opgestart en ook in Duitsland en op bepaalde plekken in ons land zien we opnieuw een toename van het aantal besmettingen. Het is derhalve van levensbelang om alle maatregelen te blijven naleven en zeker binnen de muren van het ziekenhuis: in het ziekenhuis dient iedereen een masker te dragen, gebruik te maken van handalcohol en veilige afstand te respecteren. Mogen we ook vragen de bezoekregeling te respecteren; deze is er immers op gericht om te vermijden dat veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis aanwezig zijn.

10 JUNI 2020 - 10.00 uur

Aanpassing bezoekersregeling PAAZ

PAAZ

= kamers 160 – 178

 • Bezoek toegelaten vanaf dag vijf na hospitalisatie van patiënt.
 • 1 bezoeker; hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn.
 • Maximale bezoekduur: 1 uur.
 • Bezoek toegelaten op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.
 • Even kamernummers: bezoek tussen 18.30 en 19.30 uur.
 • Oneven kamernummers: bezoek tussen 19.30 en 20.30 uur.
 • Bezoek enkel toegestaan in living en ergoruimte; niet op de kamer of het terras.

09 JUNI 2020 - 17.45 uur

Heropening cafetaria

Vanaf woensdag 10 juni 2020 heropenen we de cafetaria voor bezoekers. We respecteren de voorschriften zoals deze door de veiligheidsraad uitgeschreven zijn. Hierdoor zal de capaciteit beperkter zijn dan anders.

Het uitwisselpunt voor ophaling en afgifte van kledij voor patiënten houdt op te bestaan. Bezoekers kunnen wasgoed wisselen op de afdeling van de patiënt. Uitgezonderd voor (vermoedelijke) COVID-patiënten.

01 JUNI 2020 - 11.30 uur

Proefregeling voor prenatale consultaties: partner opnieuw welkom tijdens belangrijkste prenatale consultaties

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is de partner opnieuw welkom tijdens de belangrijkste prenatale consultaties. We vinden het belangrijk dat de partner betrokken blijft bij de zwangerschap en proberen op deze manier tegemoet te komen aan de strenge nationale maatregelen. We hopen dat u begrijpt dat we dit niet voor alle consultaties kunnen toestaan en rekenen hiervoor op ieders gezond verstand om te bepalen bij welke consultaties de partner meekomt.

31 MEI 2020 - 11 uur

COVID-cijfers - een update van deze week

In lijn met de nationale evolutie zijn de cijfers in ons ziekenhuis verder de goede richting uit gegaan. In totaal hebben reeds 88 patiënten het ziekenhuis kunnen verlaten en verplegen we nog 11 patiënten, waarvan slechts één op Intensieve Zorgen en een zestal op de revalidatie-afdeling. Het aantal Covid-19-gerelateerde overlijdens hebben we kunnen beperken tot 10. Opdat we niet zouden geconfronteerd worden met een tweede golf blijft het zeer belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen te respecteren: social distancing, dragen van mond-neusmasker in het openbaar en een goede handhygiëne.

29 MEI 2020 - 19.30 uur

Bezoek toegestaan vanaf dinsdag 2 juni

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is bezoek toegestaan onder strikte voorwaarden. COVID-19 patiënten en patiënten met vermoeden van besmetting mogen geen bezoek ontvangen, tenzij kritiek ziek en in overleg met de verantwoordelijke arts.

26 MEI 2020 - 20.30 uur

Breng steeds uw eigen (stoffen) mond-neusmasker mee

Heeft u zelf een mond-neusmasker? Draag het dan zeker bij het betreden van ons ziekenhuis. Tot nu toe krijgt iedereen die zich aanmeldt een mond-neusmasker aangereikt door onze onthaalmedewerkers. Dit wordt u gratis aangeboden en we wensen dit graag zo te houden. Door de toenemende activiteit in het ziekenhuis zien wij de voorraad echter zienderogen slinken en moeten we dus duurzaam omspringen met deze maskers. Daarom vragen wij uw hulp en verzoeken we om zoveel mogelijk met een eigen (stoffen) mond-neusmasker naar het ziekenhuis te komen. Enkel met z'n allen samen blijft de situatie beheersbaar! Opgelet: beschadigde of bevuilde maskers of maskers met ventiel zijn nog steeds verboden!

22 MEI 2020 - 8.30 uur

Aangepaste bezoekregeling vanaf 2 juni

In de pers verschijnen berichten dat het bezoek in de ziekenhuizen eerstdaags terug toegelaten zal worden. Ook in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zijn we de praktische organisatie aan het uitwerken binnen de krijtlijnen die de overheid ons uitgetekend heeft. Van een bezoekregeling zoals in normale tijden kan evenwel nog geen sprake zijn, maar teneinde tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde wens van zowel patiënten als hun familie, zal vanaf het Pinksterweekend bezoek toegelaten worden. Volg ons volgende week op onze website en sociale media om de exacte voorwaarden te kennen waaronder dit zal gerealiseerd worden.

17 MEI 2020 - 10 uur

COVID cijfers - een update van deze week

De piek van de covid-19 infectie in ons ziekenhuis lijkt op dit ogenblik duidelijk voorbij, en het aantal positieve aanmeldingen daalt steeds verder. Daar waar we tijdens de heftigste periode tot bijna 40 covid-positieve patiënten in huis hadden, is dit aantal gedaald tot 18 , waarvan een zestal in revalidatie. Deze week heeft overigens de eerste patiënte die heel langdurig beademd werd op Intensieve Zorgen, de revalidatie-afdeling huiswaarts kunnen verlaten. Op Intensieve Zorgen verzorgen we nog 4 patiënten, waarvan slechts één beademd is. Deze gunstige tendens kan evenwel enkel gecontinueerd worden als we allen samen zorg dragen voor “social distancing”, correct gebruik van handalcohol en het dragen van mond-neusmaskers in het openbaar.

16 MEI 2020 - 12 uur

Toegang tot het ziekenhuis

HOOFDINGANG: Raadpleging of onderzoek in het ziekenhuis
Het is niet mogelijk om via de achteringang ons ziekenhuis binnen te komen. Maak daarom gebruik van de kiss and ride aan de hoofdingang om iemand te brengen of op te halen en parkeer op de parking aan de achterkant van het ziekenhuis. Via het groene pad op de parking bereikt u te voet de hoofdingang.
ACHTERINGANG: COVID-test voor opname
Enkele dagen voor u opgenomen wordt in ons ziekenhuis, wordt u getest op het coronavirus. Deze tests worden afgenomen in een ruimte aan de achteringang van het ziekenhuis. Volg het gele pad op de parking, ga binnen langs de glazen schuifdeuren en meldt u aan via de bel aan de blauwe deur links van de wachtzaal. Ontsmet uw handen en draag een mond-neusmasker.
ACHTERINGANG: Pre-triage Panacea
De pre-triage van de huisartsenwachtpost Panacea bevindt zich in enkele lokalen aan de achteringang van het ziekenhuis. Volg het gele pad op de parking, ga binnen langs de glazen schuifdeuren en neem plaats in de wachtzaal nadat u uw handen ontsmet heeft. Draag een mond-neusmasker. 

DAGZIEKENHUIS - Opname in het dagziekenhuis
Maak gebruik van de kiss and ride aan de ingang van het dagziekenhuis om iemand te brengen of op te halen. Parkeren kan op de parking aan de achterkant van het ziekenhuis. Via het groene pad op de parking bereikt u te voet de ingang van het dagziekenhuis.
SPOEDGEVALLENDIENST: Dringende zorg
Voor een dringende opname en/of behandeling, kan u dag en nacht een beroep doen op de spoedgevallendienst.

10 MEI 2020 - 10.20 uur

Dringende oproep

Sedert ruim één week worden alle ziekenhuis- en dagziekenhuisopnames systematisch 48 uur voor opname getest. In deze periode ontdekten we vijf patiënten die positief testten, zonder dat ze zich hiervan bewust waren! Het virus zit dus nog steeds onder de bevolking en dragers van het virus zijn veelal nog besmettelijk. Daarom: blijf de sociale contacten beperken, houd afstand, was regelmatig uw handen en draag steeds een mond-neusmasker! Dit is de enige manier om er ooit van af te geraken!!!

08 MEI 2020 - 17.15 uur

Een welgemeende DANK U WEL

Graag willen we jullie, de bevolking van Zottegem en omgeving, bedanken voor het goed opvolgen van de overheidsbeslissingen. Het naleven van de lockdown en van de social distancing heeft er voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus in onze regio, en vooral ook het aantal overlijdens, lager ligt dan in de meeste andere streken van Vlaanderen. Op dit ogenblik konden reeds meer dan 70 patiënten het ziekenhuis verlaten en behandelen we nog 22 patiënten waarvan een vijftal op de revalidatie-afdeling na langdurige beademing op intensieve zorgen. Wij vragen jullie dit te blijven volhouden en de genomen maatregelen, alsook het dragen van een mond-neusmasker, zoveel mogelijk te blijven respecteren. Onze cijfers bevestigen immers dat al onze gezamenlijke inspanningen echt zinvol zijn!

4 MEI 2020 - 8.30 uur

E17-ziekenhuisnetwerk ondersteunt woonzorgcentra

Vele woonzorgcentra hebben het bijzonder moeilijk in deze tijden. Het personeel komt handen te kort, het beschermend materiaal is vaak onvoldoende in voorraad en procedures moeten actueel bijgewerkt worden. De E17-ziekenhuizen springen al langer bij door personeel tijdelijk te detacheren of persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Op vrijdag 24 april organiseerde het E17-ziekenhuisnetwerk een webinar met medische en praktijkgerichte info over COVID-19 bij de oudere patiënt in de woonzorgcentra. Maar liefst 120 artsen, leidinggevenden en medewerkers namen deel.

Via deze link kan u het webinar en de presentaties herbekijken.

30 APRIL 2020 - 16.30 uur

Aangepast revalidatieprogramma voor COVID-19 patiënten

Het COVID-19 virus heeft heel wat mensen binnen onze samenleving getroffen. Daarom wil het revalidatiecentrum binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hun rol binnen deze veranderde maatschappij uitbreiden. Zij kunnen antwoord bieden op vragen zoals "Hoe kunnen personen getroffen door het coronavirus verder geholpen en ondersteund worden?". 

Een terugkeer naar huis is niet voor iedereen mogelijk na het doormaken van een COVID-19 besmetting. Aanhoudende lichamelijke en mentale klachten maken het soms moeilijk om op een veilige manier naar huis terug te keren. Voor deze patiënten wil ons pluridisciplinair revalidatieteam, vanuit hun maatschappelijk gerichte en multidisciplinaire visie, een oplossing bieden. Zij willen zich ten volle inzetten om een antwoord te bieden op de specifieke noden van deze (post) COVID-19 patiënten. 

Daarom bieden we vanaf 04 mei 2020 aan patiënten die klinisch stabiel zijn en als niet-besmettelijk beschouwd worden, een aangepast revalidatieprogramma aan. Een team van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopediste, sociaal assistente en diëtisten staan klaar om de patiënt te begeleiden in de revalidatie zodat hij een zo normaal mogelijk leven kan leiden na deze ingrijpende coronatijden. 

Verder willen we ook aandacht besteden aan de psychosociale noden en vragen van de patiënt en diens familie. Het doormaken van een COVID-19 infectie en het al dan niet verblijven op de afdeling intensieve zorgen kan met name een confronterende ervaring betekenen. Voor verdere ondersteuning kan de patiënt en diens familie terecht bij onze psychologe. 

Bij het uiteindelijk terugkeren naar huis kan de sociale dienst ingeschakeld worden. Zij kunnen namelijk in overleg met de patiënt en diens familie zoeken naar extra thuishulp of naar een thuisvervangend milieu. Het is belangrijk dat een ontslag goed wordt voorbereid. De sociaal assistente zal de patiënt dan ook zo snel mogelijk contacteren na opname op de afdeling. Ook patiënten waarbij een verdere opname binnen ons revalidatiecentrum niet meer nodig is, maar die toch nood hebben aan een multidisciplinaire revalidatie-aanpak, kunnen bij ons team terecht voor een ambulant revalidatietraject. Dit heeft als doel zo snel mogelijk te herstellen en een normaal functioneren na te streven. 

Tenslotte blijven patiënten met overige revalidatienoden (bijvoorbeeld na het doormaken van een beroerte, hartaanval, het plaatsen van een nieuwe heup of knie, ...) ook nog steeds terecht kunnen binnen ons revalidatiecentrum voor de reguliere revalidatietrajecten. 

Bij vragen voor een eventuele opname kan u steeds terecht bij Cassandra Van Der Stichelen (sociale dienst) Cassandra.vanderstichelen@sezz.be 09 364 88 60.

29 APRIL 2020 - 15.15 uur

Geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van medische activiteiten

Vanaf maandag 4 mei 2020 zal er in ons ziekenhuis, alsook in het Medisch Centrum Brakel, een geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van medische activiteiten gebeuren. Raadplegingen, ingrepen en interventies vinden enkel plaats als ze door de desbetreffende arts of dienst bevestigd werden.
U komt naar ons ziekenhuis voor een raadpleging of een radiologisch onderzoek
De veiligheid van onze patiënten en medewerkers blijft onze hoogste prioriteit. Daarom vragen wij om onderstaande richtlijnen correct op te volgen: 
 • Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak; een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is, zoals wanneer de patiënt rolstoel gebonden is, dementerend is, de Nederlandse taal niet machtig is of bij jonge kinderen.  
 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis; u mag pas 10 minuten voor het afgesproken uur naar de consultatieruimte gaan. 
 • Draag een mond-neusmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Heeft u geen masker, dan ontvangt u er één van onze onthaalmedewerker. 
 • Gebruik handalcohol bij het binnenkomen en nogmaals na gebruik van de inschrijvingskiosk. 
 • Het dragen van handschoenen geeft een vals gevoel van veiligheid. Wij vragen dan ook om deze niet te dragen en steeds grondig uw handen te ontsmetten.
 • Raak uw gezicht niet aan. 
 • Behoud ten allen tijde een afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere personen. 
 • Voelt u zich ziek of hebt u koorts? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan.
U wordt opgenomen in ons ziekenhuis
 • Enkele dagen voor de ingreep wordt u getest op het coronavirus. Uw behandelende arts bespreekt dit op voorhand met u. 
 • Indien u niet voor een ingreep opgenomen wordt, of indien u via de spoedgevallendienst opgenomen wordt, zal u bij opname getest worden. 
 • Bezoek is nog steeds niet toegelaten tijdens uw ziekenhuisverblijf.

24 APRIL 2020 - 17.30 uur

COVID cijfers - een update van deze week

Voorzichtig kunnen we stellen dat onze activiteit in het kader van de corona-infecties over zijn piek zit. Woensdag konden de eerste 2 patiënten die langdurig beademd werden op intensieve zorgen verhuizen naar de revalidatie-afdeling. Eerdaags zullen nog 2 of 3 patiënten hen vervoegen. 

Omdat besmette personen minder beroep hoeven te doen op intensieve zorgen, hebben we deze week ook 1 van de 2 intensieve units terug corona-vrij kunnen maken. Zo krijgen we opnieuw meer ruimte om ook niet besmette patiënten kritische zorgen aan te bieden. Alle doorgevoerde veranderingen zijn evenwel snel terug totaal operationeel voor het geval zich een nieuwe golf coronazieken aanmeldt. 

Om het aantal besmette personen laag te blijven houden, zijn alle preventieve maatregelen onverkort van kracht: handhygiëne en dragen van mondneusmaskers, social distancing en zoveel mogelijk "in uw kot blijven".

22 APRIL 2020 - 9.30 uur

Extra maatregelen voor een optimale veiligheid

Het ziekenhuis blijft zich inspannen om de veiligheid voor zowel onze patiënten als onze eigen medewerkers zo optimaal mogelijk te waarborgen. 
 • Alle patiënten die zich aanmelden voor een dringende of noodzakelijke raadpleging of opname worden aan de ingang van het ziekenhuis door een onthaalmedewerker gescreend. Men gaat over tot een temperatuurmeting en aan iedereen wordt een mondneusmasker gegeven; men vraagt u eveneens uw handen te ontsmetten. 
 • Behoudens een aantal uitzonderingen worden begeleiders niet toegestaan. Ook een begeleider zal een mondneusmasker aangereikt krijgen en mag geen ziektesymptomen of koorts vertonen. 
 • Om te vermijden dat er zich meerdere personen tegelijk in de wachtzalen bevinden, vragen we met aandrang zich slechts 10 minuten voor het afgesproken tijdstip van de raadpleging, in het ziekenhuis aan te melden.
 • Patiënten die opgenomen worden voor een dringende of noodzakelijke ingreep of interventie zullen in functie van het type ingreep op voorhand getest worden middels een neuswisser.

17 APRIL 2020 - 17.30 uur

COVID cijfers - een update van deze week

Ook deze week bevindt ons ziekenhuis zich in een plateaufase, met een dertigtal opgenomen COVID patiënten. 12 daarvan liggen op intensieve zorgen. Het aantal kritische patiënten blijft hoog, maar deze week mochten toch 3 personen van een langdurige beademing losgekoppeld worden. Tot nu toe hebben 52 besmette patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Spijtig genoeg betreuren we deze week ook een vierde overlijden.

De samenwerking met de woonzorgcentra in de buurt werd deze week verder uitgewerkt. Onze experts in ziekenhuishygiëne en infectiepreventie zijn bereikbaar voor hen en gingen ook ter plaatse om de aanpak in goede banen te helpen leiden. Samen proberen we de crisis beheersbaar te maken en de bewoners de best mogelijke zorg te geven. 

De nationaal geldende coronamaatregelen werden verlengd tot 3 mei. Onze ziekenhuisactiviteit blijft nog steeds beperkt tot dringende en/of noodzakelijke consultaties, behandelingen en ingrepen. Ook een versoepeling van het bezoekverbod is spijtig genoeg niet mogelijk.

10 APRIL 2020 - 17.30 uur

Ondersteuning van woonzorgcentra

Onze bezorgdheid over de situatie in de woonzorgcentra blijft erg groot. Daarom deelden we onze expertise en heel wat procedures met de nabijgelegen WZC's. Ook enkele medewerkers van ons ziekenhuis zullen hulp bieden in een woonzorgcentrum in de buurt. Door 1 front te vormen hopen we de zware aanslag van het virus in de woonzorgcentra in te perken.

8 APRIL 2020 - 17.30 uur

COVID cijfers - een update van deze week

Ons ziekenhuis bevindt zich deze week in een plateaufase. Het aantal opgenomen besmette patiënten schommelt de laatste dagen rond 30 patiënten. De druk op intensieve zorgen blijft evenwel hoog, met 12 besmette en 3 verdachte patiënten. 

Intussen hebben 34 besmette patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Helaas is ook het aantal overleden patiënten gestegen tot 3.  

De evolutie in de woonzorgcentra blijft onze volle aandacht krijgen. In onze nabije regio blijven we momenteel gespaard van outbreaks, maar deze zijn er wel in iets verder gelegen WZC's. We verwachten een instroom van bewoners en personeel uit WZC's naar het einde van de week toe.

8 APRIL 2020 - 14.30 uur

Breng steeds een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis

Om u goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie u thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Tijdens de COVID-19-epidemie is dat extra belangrijk.
Waarom een medicatieschema meebrengen naar het ziekenhuis?
Om een veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen, is het belangrijk dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in ons ziekenhuis op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen, voedingssupplementen en homeopathische producten die u thuis inneemt.

Als u met een vermoeden van COVID-19 naar de spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om een correct ingevuld medicatieschema mee te brengen. Vaak worden patiënten doorverwezen via een triagecentrum en niet door de vaste huisarts die een volledig beeld heeft van de thuismedicatie. In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct ingevuld medicatieschema is dus van levensbelang.
Aandachtspunten bij het invullen van een medicatieschema
 • Noteer per geneesmiddel de volledige naam, sterkte (vb. 1 mg, 5 mg/ml, …), vorm (vb. tablet, siroop, …); wanneer u het geneesmiddel inneemt en het aantal eenheden per toedieningsmoment.
 • Denk aan volgende geneesmiddelen:
  • bloedverdunners, cortisone, insuline, slaappillen, hormonale preparaten, pijnstillers, geneesmiddelen tegen maagklachten, voedingssupplementen, homeopathie, kruiden, vitamines;
  • oog- en oordruppels, zalven/crèmes, puffers, medicatiepleisters;
  • medicatie die u niet dagelijks gebruikt, enz.
 • Vermeld ook eventuele allergieën of bijwerkingen.

Download een blanco medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, uw huisarts of uw huisapotheker.

3 APRIL 2020 - 14.30 uur

COVID cijfers - een update van deze week

De teller van positief gehospitaliseerde patiënten staat vandaag op 32, waarvan 12 personen op intensieve zorgen behandeld worden. Spijtig genoeg betreurden we de voorbije week een eerste overlijden. Anderzijds mochten reeds 22 patiënten ons ziekenhuis verlaten. We blijven de evolutie, vooral in de woonzorgcentra, met alle aandacht volgen.

Andere medische klachten

Heeft u medische zorg nodig? Wacht niet onnodig lang wanneer u medische klachten hebt. Wij passen alle nodige maatregelen toe en werken met een gescheiden flow voor COVID en NIET-COVID patiënten om al onze patiënten op een veilige manier te behandelen. Neem geen risico en contacteer uw huisarts of behandelend ziekenhuisarts.

1 APRIL 2020 - 17 uur

Info voor patiënten met een geplande afspraak

 • Kom alleen naar ons ziekenhuis. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt één begeleider toegestaan.
 • U wordt bevraagd aan het onthaal om het risico op een actuele COVID-19 infectie in te schatten. Indien deze bevraging laat uitschijnen dat u misschien besmet bent met het coronavirus, mogen wij u geen toegang tot het ziekenhuis verlenen. Wij verwijzen u onmiddellijk door naar de spoedgevallendienst. Deze maatregel geldt ook voor de noodzakelijke begeleider.
 • Uw arts en het zorgpersoneel zal zich strikt houden aan de maatregelen omtrent social distancing, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toepassen van een correcte handhygiëne. Maak zelf ook gebruik van de voorziene middelen in ons ziekenhuis om uw handen te ontsmetten en hou zoveel mogelijk rekening met een afstand van anderhalve meter.

31 MAART 2020 - 13.30 uur

Verlenging van de maatregelen tot 19 april

De coronamaatregelen zijn verlengd tot 19 april. Als gevolg hiervan worden ook alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen verder uitgesteld tot een latere datum. Reeds gemaakte afspraken zullen deze week afgebeld worden. Indien echter uw medische toestand verder uitstel niet wenselijk maakt, vragen we u in contact te treden met uw behandelende arts of dienst. Via het algemene nummer 09 364 81 11 zal u doorverbonden worden met een arts of medewerker van de betrokken dienst.

28 MAART 2020 - 12.30 uur

Toename van patiënten ook voelbaar bij ons

De voorbije week was de belangrijke toename van besmette patiënten ook bij ons duidelijk voelbaar. Vandaag hebben we 20 patiënten op de quarantaine afdeling liggen en nog eens 9 op intensieve zorgen. Daarnaast zijn er een twintigtal positief geteste patiënten die niet gehospitaliseerd dienden te worden en thuis in quarantaine verblijven. Gelukkig zijn er ook al een zevental patiënten die deze week het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Al deze cijfers geven aan dat het virus zich wijd verspreid heeft in de bevolking. “Blijf in uw kot” moet dus onverkort van kracht blijven. Als zorgverleners dringen we er nogmaals op aan de overheidsinstructies te volgen en afstand van mekaar te houden, niet samen te scholen of bezoek te brengen aan kwetsbare medemensen.

26 MAART 2020 - 9.30 uur

Update in verband met bezoek van partners op materniteit

De strenge maatregelen rond het bezoek van partners op materniteit werden aangepast:
Bevalling
 • Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de moeder kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.
 • Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen.
 1. tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24 uur op 24 op de kamer blijven. Rondlopen in de gangen van de materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden.
 2. Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Alleenstaande moeders kunnen 1 gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.
Antenanale opname
 • Bij zwangere vrouwen die worden opgenomen met zwangerschapscomplicatie of voor een foetale ingreep, kan de partner 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Er kunnen geen andere familieleden op bezoek komen.
 • Zwangere vrouwen mogen niet meer in weekend gaan.

23 MAART 2020 - 17.30 uur

Herinnering: ingang langs parking gesloten

We merken dat heel veel mensen nog via de ingang langs de parking proberen ons ziekenhuis te betreden. Graag wijzen we er nogmaals op dat deze permanent gesloten werd.

De glazen schuifdeuren blijven enkel open voor:
 • de parkeerautomaten
 • een geplande consultatie bij de huisartsen-pre-triagepost van Panacea tussen 9 en 21 uur
Een volgende deur blokkeert de doorgang naar de rest van het ziekenhuis.

22 MAART 2020 - 17.30 uur

Geleidelijke stijging van positieve testen op COVID-19

Het aantal patiënten die positief test op COVID-19 blijft alle dagen geleidelijk stijgen. Momenteel zijn er acht patiënten gehospitaliseerd, waarvan vier op intensieve zorgen. Twee patiënten zullen mogelijks eerstdaags het ziekenhuis kunnen verlaten. Daarnaast zijn er een vijftal patiënten die positief getest zijn, maar niet dienden opgenomen te worden in het ziekenhuis; zij verblijven thuis in quarantaine.

22 MAART 2020 - 17.20 uur

Niet alleen focus op COVID-19 infecties

Er bereiken ons signalen vanuit de bevolking dat men ongerust is dat artsen en ziekenhuizen zich actueel enkel nog zouden focussen op COVID-19 infecties. Dit is onjuist. Zowel de huisartsen, de huisartsenwachtpost Panacea, de spoedgevallendienst en de verschillende ziekenhuisdiensten functioneren met versterkte wachtdiensten, zodanig dat alle medische problemen op dezelfde kwalitatieve en veilige wijze kunnen behandeld worden als anders (breuken, appendicitis, nierstenen en galstenen, acute rugpijn, abcessen, banale infecties, …).

20 MAART 2020 - 17.00 uur

Tijdelijke aanpassing van de wetgeving inzake 'Conventie' diabetespatiënten

Het diabetesteam blijft actief en bereikbaar tijdens deze corona-pandemie.
Raadplegingen diabetes mellitus - conventiepatiënten (groepen A/B/C) - insulinepomp
Door een tijdelijke aanpassing van de wetgeving inzake 'conventie' wordt een raadpleging in kader van verlenging conventie (maart/april 2020) niet meer als dringend beschouwd. De vorige berichtgeving hieromtrent vervalt.
Zolang door de Federale Overheid enkele dringende raadplegingen mogen uitgevoerd worden, zal u op de dag van uw geplande consultatie (in de mate van het mogelijke) opgebeld worden om uw glycemiecontrole te bespreken.
Afhalen van strips
Voor het afhalen van stript geldt nog steeds de vorige berichtgeving:
 • Het afhalen van de strips gebeurt uitzonderlijk zonder begeleidende consultatie.
 • Verwittig het diabetesteam op het nummer 09 364 84 85 en spreek af wanneer u langskomt.
 • Kom naar het ziekenhuis via de hoofdingang en meld u aan in de inkomhal.
 • De diabetesverpleegkundige zal de strips bij u in de inkomhal komen bezorgen.

20 MAART 2020 - 13.05 uur

Strengere maatregel voor partners van pas bevallen mama's

Partners blijven welkom bij de bevalling. Spijtig genoeg moeten zij daarna een keuze maken: naar huis gaan en niet meer op bezoek komen of de volledige gehospitaliseerde periode bij mama en kind op de kamer blijven. Indien men op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, kan de partner niet blijven overnachten.

19 MAART 2020 - 14.50 uur

5 besmette patiënten waarvan 3 op intensieve zorgen

Het gerucht doet de ronde dat een corona-patiënt zou overleden zijn in ons ziekenhuis. Deze informatie is evenwel fout. We behandelen actueel 5 patiënten die besmet zijn, waarvan drie personen met belangrijke symptomen op intensieve zorgen. Eén patiënt is gisteren op onze quarantaine afdeling overleden; hij was daar gehospitaliseerd met verdenking op besmetting met COVID-19, maar uit onderzoek blijkt dat hij NIET besmet was, zodanig dat we geen COVID-19 gerelateerde overlijdens te betreuren hebben tot nog toe.

17 MAART 2020 - 14.45 uur

Info voor diabetespatiënten

Het diabetesteam blijft actief en bereikbaar tijdens deze corona-pandemie.
Raadplegingen diabetes mellitus - conventiepatiënten (groepen A/B/C) - insulinepomp
 • Wanneer uw conventie "vervalt" in maart/april 2020 wordt dit beschouwd als een dringende raadpleging en wordt u in het ziekenhuis verwacht om te voorkomen dat uw stripverdeling in het gedrang komt.
 • Wanneer uw conventie niet vervalt in de komende 2 maanden maar u een afspraak heeft, bellen wij u op de dag van de geplande consultatie om uw glycemiecontrole te bespreken.
Afhalen van strips
 • Het afhalen van de strips gebeurt uitzonderlijk zonder begeleidende consultatie.
 • Verwittig het diabetesteam op het nummer 09 364 84 85 en spreek af wanneer u langskomt.
 • Kom naar het ziekenhuis via de hoofdingang en meld u aan in de inkomhal.
 • De diabetesverpleegkundige zal de strips bij u in de inkomhal komen bezorgen.

17 MAART 2020 - 13.15 uur

Info voor zwangere vrouwen

 • De ambulante monitoring gaat niet meer door op materniteit, maar zal gebeuren op de consultatie en dit steeds op afspraak.
 • Uw consultatie bij de gynaecoloog gaat door tenzij wij u contacteren voor annulatie. Partners mogen niet meekomen naar de consultatie.
 • Vragen rond zwangerschap en corona? Check de FAQ of bel naar 09 364 87 48 en stel uw vraag aan onze vroedvrouw. Zij is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur.

16 MAART 2020 - 15.00 uur

Drie patiënten met het coronavirus gehospitaliseerd

Het coronavirus krijg stilaan het volledige land in zijn greep. Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem volgt de situatie dag na dag nauwgezet op. Sinds enkele dagen is het ziekenhuisnoodplan in werking. Het crisiscomité komt dagelijks (ook in de weekends) samen en past de maatregelen aan waar nodig.

Omwille van de toename van screenings vorige week werd beslist om een tweede locatie voor isolatie te openen. De verpleegafdeling 4E, met een capaciteit van 16 bedden, werd daarom vorige week vrijdag ingericht voor isolatie van verdachte en positief geteste patiënten. Momenteel hebben we 3 positieve COVID19-patiënten gehospitaliseerd, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn en op intensieve zorgen liggen. 7 patiënten wachten het resultaat van de test nog af maar blijven op de dienst 4E geïsoleerd. Tot op heden hadden we ook 3 ambulante positief geteste patiënten. Zij verblijven thuis in isolatie. Gezien de snelle stijging van het aantal verdachte te hospitaliseren patiënten, zijn we ondertussen ook de afdeling 4F aan het klaarmaken om in gebruik te nemen wanneer de afdeling 4E volzet zou zijn. Zowel voor bevestigde als verdachte gevallen worden strikte isolatiemaatregelen in acht genomen, waarbij onze medewerkers vooralsnog beschikken over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

16 MAART 2020 - 14.00 uur

Huisartsen-pre-triagepost naast de spoedgevallendienst

Deze namiddag werd de goede samenwerking tussen ons ziekenhuis en de huisartsenwachtpost Panacea verder geconcretiseerd onder de vorm van een huisartsen-pre-triagepost naast de spoedgevallendienst. Eén of twee huisartsen zullen op afspraak patiënten, verwezen vanuit de huisartsenwachtpost, onderzoeken en nagaan of het gaat om banale, dan wel om COVID-19 verdachte infectietekenen.

16 MAART 2020 - 12.00 uur

Medisch Centrum Brakel volledig gesloten

Ook het Medisch Centrum Brakel wordt vanaf 17 maart 2020 volledig gesloten. Alle patiënten worden persoonlijk gecontacteerd om de afspraken te annuleren. Voor dringende afspraken kan u terecht in ons ziekenhuis te Zottegem. U kan hiervoor contact opnemen via het nummer 09 364 89 99.

15 MAART 2020 - 14.00 uur

Ziekenhuis wordt volledig afgesloten

Op vraag van de federale overheid werd deze voormiddag beslist om het ziekenhuis volledig af te sluiten.
 • De ziekenhuisingang vanaf de parking gaat permanent dicht. De parkeerautomaten blijven bereikbaar van buitenaf.
 • U kan de patiënt aan de hoofdingang van het ziekenhuis afzetten en daarna zoals gebruikelijk op onze parking parkeren.
 • Aan de hoofdingang wordt aan alle bezoekers en patiënten gevraagd wat de reden van bezoek is. Enkel bij een geldige reden mogen zij ons ziekenhuis betreden.
 1. geplande opname, raadpleging of behandeling
 2. bezoek op de toegelaten diensten
 3. ophaling/afgifte persoonlijk materiaal voor patiënten
 • De ingang van het dagziekenhuis blijft open onder dezelfde voorwaarden.
 • In de garage van de spoedgevallendienst wordt een pre-triage ingericht. Waar voordien enkel de patiënten met een vermoedelijke besmetting van COVID-19 zich moesten aanmelden, moet nu IEDEREEN aanbellen tot de verpleging u komt ophalen.

15 MAART 2020 - 11.00 uur

Medisch Centrum Brakel

De raadplegingen in het Medisch Centrum Brakel gaan maandag 16 maart 2020 allemaal door. Vanaf dinsdag 17 maart 2020 worden deze ook afgebouwd. U zal hiervoor gecontacteerd worden door onze medewerkers.

14 MAART 2020 - 17.00 uur

Bericht van de oogartsen

Alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen worden geannuleerd. Het is onmogelijk op op deze korte tijd alle patiënten af te bellen en een nieuwe afspraak te geven. We stellen echter alles in het werk om u de nodige zorgen te kunnen verlenen en zullen u zelf contacteren voor een nieuwe afspraak.

Enkel de patiënten met dringende oogproblemen (plots visusverlies / pijnlijk rood oog, ...) kunnen bij ons terecht. Hiervoor kan u contact opnemen op het nummer 09 364 84 70 of 09 364 89 20. Eventuele administratieve niet-dringende vragen kan u ook per e-mail versturen naar secoftalmo@sezz.be.

Tot nader order blijven deze overheidsrichtlijnen van kracht.

We danken u voor uw begrip en hopen op deze manier uzelf en anderen te kunnen beschermen.


Met vriendelijke groeten
Dr. T. Herman, Dr. AS Lafaut en Prof. Dr. E. Van Aken - dienst oogziekten

14 MAART 2020 - 08.00 uur

Uitwisselpunt voor wasgoed en persoonlijk materiaal

Om essentieel materiaal (vuile was, verse kledij, eventuele thuismedicatie, ...) tussen familie en patiënten op de afdeling uit te wisselen, hebben we de tearoom ingericht als uitwisselpunt.
Richtlijnen voor de patiënt
 • De verpleging verzamelt de vuile was in een gesloten zak en kleeft een etiket met de patiëntgegevens zichtbaar op de zak.
 • De verpleging verwittigt een medewerker van het uitwisselpunt.
 • De verpleging verwittigt uw familie dat de was mag opgehaald worden in de tearoom die dienst doet als uitwisselpunt.
Richtlijnen voor de familie
 • U wordt verwittigd dat er vuil wasgoed beschikbaar is.
 • Het uitwisselpunt bevindt zich in de tearoom en is bereikbaar via de hoofdingang van ons ziekenhuis tussen 14 en 17 uur en tussen 19 en 20 uur.
 • Gelieve proper wasgoed voor meerdere dagen en eventueel persoonlijk materiaal mee te brengen. Geef geen waardevolle voorwerpen mee! Een medewerker zal dit in een gesloten zak steken met duidelijke vermelding van naam en afdeling van uw familielid op de zak.
 • De medewerker registreert de af- en ophaling en bezorgt het materiaal aan de afdeling.

13 MAART 2020 - 16.00 uur

Principieel bezoekverbod

De federale overheid heeft beslist dat er vanaf zaterdag 14 maart 2020 een ALGEMEEN BEZOEKVERBOD geldt, met uitzondering van volgende diensten:
 • Materniteit: enkel de partner is welkom
 • Pediatrie en neonatologie: één of beide ouders worden toegelaten
 • Kritieke patiënten of patiënten in eindelevensfase: bezoek van onmiddellijke naasten wordt toegestaan.

Annuleren van alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen

Alle niet-dringende en niet-noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen worden uitgesteld naar een latere datum.
 • De patiënten worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
Enkel de dringende en noodzakelijke consultaties of onderzoeken gaan door, alsook alle lopende en levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, ...)
 • Tijdens de opnameprocedure is begeleiding door maximaal 1 persoon (18 jaar of ouder) toegelaten.
 • Wanneer u niet door ons werd opgebeld om de afspraak te verplaatsen, verwachten wij u op de geplande afspraak.

Zit u met vragen?

Heeft u vragen over een geplande afspraak of over de maatregelen omtrent het coronavirus? Een medewerker van ons ziekenhuis staat u graag te woord via het nummer 09 364 81 11.

12 MAART 2020 - 17.00 uur

Strikte bezoekbeperking

Na intern overleg werd besloten om het bezoek aan onze risicovolle patiënten strikt te beperken:
 • Op de dienst intensieve zorgen worden tijdens het bezoek maar 2 personen toegelaten. Dit aantal is absoluut, elkaar aflossen wordt niet toegestaan. Vanaf zaterdag 14 maart wordt nog 1 bezoeker toegelaten. De bezoekers zullen geïnformeerd worden door de arts en verpleegkundigen. We vragen u zich als familie te organiseren zodat de verstrekte info doorgaat naar de andere familieleden die niet op bezoek zijn geweest.
 • Op de geriatrische afdelingen 2E en 2F wordt geen bezoek meer toegelaten vanaf vrijdagavond 13 maart om 20 uur.
 • Voor andere afdelingen vragen we met aandrang om niet op bezoek te komen.
 • Ambulante patiënten in de polikliniek of het dagziekenhuis mogen enkel vergezeld worden door maximum 1 begeleider indien dit nodig wordt geacht.
Alle raadplegingen, onderzoeken en ingrepen gaan nog steeds door, onze werking blijft gewaarborgd. Indien u zich ziek voelt, kan u contact opnemen met de dienst om uw afspraak te verplaatsen.

12 MAART 2020 - 12.00 uur

Extra hygiënemaatregelen

Om onze patiënten en ons personeel zo goed mogelijk te beschermen, vragen we aandacht voor de extra maatregelen die wij nemen volgens de richtlijnen van de overheden:
 • Kom niet op bezoek als u zelf ziek bent of u ziek voelt.
 • Beperk bezoek tot het hoogst noodzakelijke.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar en ouderen komen best niet op bezoek.
 • Bezoek aan geriatrische of oncologische patiënten wordt enkel toegestaan na overleg met de hoofdverpleegkundige.
Wie omwille van medische redenen of raadplegingen in ons ziekenhuis moet zijn, blijft uiteraard welkom. Hou hierbij steeds rekening met onderstaande hygiënemaatregelen:
 • Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo'n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met uw handen.
 • Vermijd handen geven en nauw contact met personen die ziek zijn.

2 MAART 2020 - 13 uur

Voorbereiding op coronavirus COVID-19

Het was een kwestie van tijd vooraleer ook in België de eerste besmettingen van het Coronavirus COVID-19 vastgesteld werden. Op basis van de aanbevelingen van de overheid werden in ons ziekenhuis procedures opgemaakt die worden toegepast bij het aanmelden van een patiënt met een risicoprofiel. In het verleden hebben wij ons op een gelijkaardige manier reeds voorbereid op andere coronavirussen,zoals het SARS en MERS-CoV.
De voorbije dagen kregen wij reeds een aantal bezorgde telefoontjes van patiënten en huisartsen.
 • In eerste instantie is het belangrijk dat personen die zich ziek voelen en ongerust zijn eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Via een officiële vragenlijst waar er gepeild wordt naar symptomen, blootstelling en reisinformatie zal de huisarts de eerste vaststellingen doen en indien nodig contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Patiënten die zich toch op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis aanmelden, worden via een aparte flow opgevangen. Er zal dan een eerste onderzoek en staalafname gebeuren in een afgesloten screeningsruimte in de garage van onze spoedgevallendienst.
 • Meestal zal de patiënt de resultaten in thuisisolatie kunnen afwachten. Wij geven een patiënteninformatiefolder mee met hygiëneadvies bij thuisisolatie. Ook bij een positief resultaat kan men in thuisisolatie verblijven tot het virus uit het lichaam verdwenen is. Zwaar zieke patiënten kunnen de eerste zorgen krijgen in aparte isolatiekamers, maar deze zullen snel overgebracht worden naar het UZ Antwerpen of UMC Sint-Pieter in Brussel.
De FOD Volksgezondheid geeft dagelijks om 10 uur een update over nieuwe gevallen en verstrekt ook doorlopend informatie via de website www.info-coronavirus.be of telefonisch via 0800 14689. Wij volgen alles op de voet en houden regelmatig een overleg bij nieuwe ontwikkelingen.
Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 15 september 2020