09 364 81 11

Veneuze bloedafname

De veneuze bloedafname maakt hoofdzakelijk gebruik van een gesloten systeem namelijk het  vacuüm afnamesysteem.


Identificeren en informeren van de patiënt

Verifieer op een actieve wijze de identificatie van de patiënt door de naam van de patiënt te vragen en vergelijk met de identificatiegegevens op het aanvraagformulier.
Geef een korte uitleg omtrent de bloedafname om de eventuele stress bij de patiënt weg te nemen.

Houding patiënt

Zorgen voor een comfortabele houding van patiënt; liggend of zittend
Bij zittende houding elleboog bij voorkeur op armsteun plaatsen en handpalm open naar boven gericht.

Legende aanvraagformulier gevraagde testen

De legende van het aanvraagformulier bevat de noodzakelijke informatie voor een correcte staalname.
A arteriële bloedafname: vooral voor bloedgassen
C citraat (blauwe stop): hemostaseparameters, controle pseudotrombopenie
E EDTA (paarse stop): hematologie, celtelling, immunohematologie, cyclosporine, ammoniak, HbA1c, moleculair genetisch onderzoek etc.
F fluoride (grijze stop): glucose, lactaat
G serumtube, geen anticoagulans: biochemie, toxicologie, hormonologie, serologie etc.
H heparine (groene stop): HLA typering
K capillair: vooral bloedgassen, point of care meting glucose
U urine
Z urine aangezuurd, recipiënt in laboratorium te bekomen

S snel transport op ijs naar het laboratorium bij kritische parameters zoals ammoniak, ionair calcium, bloedgassen etc.

 

Aantal af te nemen bloedbuizen

De individuele analysefiches bevatten de hoeveelheid materiaal nodig voor analyse.
Volgende punten dienen in acht worden genomen:
1 ml volbloed levert doorgaans minder dan 0.5 ml serum of plasma.
het monster dient meestal gefractioneerd te worden over diverse afdelingen in het laboratorium, analyses worden soms herhaald, de analysetoestellen hebben een dood volume; om al deze redenen is het benodigde volume altijd groter dan wat effectief wordt verbruikt bij de metingen.
een eenvoudige regel bij de bloedafname: neem een tweede bloedbuis van dezelfde kleur indien er meer dan 20 analyses zijn aangevraagd voor dat type buis. 10 analyses voor bloedbuizen met gereduceerd vacuüm.
het aanvraagformulier bevat specifieke aanduidingen indien meerdere buizen nodig zijn voor analyse.