09 364 81 11

Missie en visie

missie

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth wil een beleid voeren dat afgestemd is op de behoeften van de regio, gesteund op drie basisprincipes.

Hoogwaardige en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit van de zorg

Vooreerst wil het ziekenhuis streven naar een hoogwaardige en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit van de zorg. Bij dit streven stelt het ziekenhuis de patiënt centraal en kiest ervoor om, mits voortdurende innovatie in diagnostische technieken en behandelmethoden, zijn medewerkers maximaal in te zetten voor een goede en een professionele zorg.

Bij het uitbouwen van structuren, procedures en zorgprocessen zal steeds worden gewaakt over de belangen van de patiënt. Eén van de referenties hiertoe wordt gevormd door de wettelijke bepalingen inzake de rechten van de patiënten.

Bij de organisatie van de zorg zal het ziekenhuis de interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking bevorderen teneinde aan elke patiënt een passend zorgtraject te kunnen aanbieden, ook voor complexe of specifieke zorgvragen.

Waar nodig zal het ziekenhuis streven naar samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde instellingen en/of diensten om zodoende aan elke patiënt een homogeen kwaliteitsniveau te kunnen aanbieden ongeacht de omstandigheden.

Ook de transmurale samenwerking geldt als een belangrijke schakel in het zorgproces.

De kwaliteit van de zorg zal worden bewaakt zowel door het invoeren van interne procedures als door het deelnemen aan externe, wetenschappelijk onderbouwde initiatieven.

Bij het bewaken van de kwaliteit van de zorg zal ook permanent aandacht worden besteed aan de zorg voor de eigen medewerkers. Door interne begeleiding zal gestreefd worden om de kennis, deskundigheden en vaardigheden van de medewerkers in overeenstemming te brengen of te houden met de gestelde doelen op het vlak van kwaliteit. Dit zal ondermeer gebeuren door de organisatie van interne en externe scholing.

In zijn streven naar de continuïteit van de zorgverlening engageert het ziekenhuis zich om mee te werken aan de opleiding van gezondheidswerkers. Daartoe zullen onder andere afspraken worden gemaakt met de betrokken onderwijsinstellingen.

Aandacht voor onze maatschappelijke en sociale rol

Verder zal het ziekenhuis aandachtig zijn voor zijn maatschappelijke/sociale rol binnen de regio.

Het ziekenhuis zal op zulke wijze worden geleid dat het open staat én toegankelijk is voor elk lid van de samenleving.

Ongeacht zijn maatschappelijke positie zal elke patiënt toegang hebben tot de ziekenhuiszorg en zal aandacht worden geschonken aan de sociale, psychologische en menselijke noden. Dit houdt ook de aandacht in voor de financiële toegankelijkheid van het ziekenhuis.

De medewerkers zullen worden aangezet om een respectvolle relatie met de patiënt op te bouwen, waarbij het beroepsgeheim en de privacy van de patiënt de centrale aandachtspunten zijn.

Een christelijke en humane dimensie in de ziekenhuiszorg

Tot slot worden de waarden van een christelijke en humane dimensie in de ziekenhuiszorg onderstreept. Het principe is dat er rekening wordt gehouden met ieders overtuiging en waarden.

In het kader van de christelijke visie, worden de pastorale activiteiten als belangrijk beschouwd, met de klemtoon op bepaalde belangrijke levensfasen.

Maar even belangrijk zijn de noden en waarden van andersgezinden waarvoor passende hulp zal worden geboden op hun vraag of op vraag van hun vertegenwoordiger.

 

Visie

Voor het AZ Sint-Elisabeth wordt de visie voor de periode 2015 - 2020 als volgt geformuleerd :

  • Het AZ Sint-Elisabeth wil zich positioneren als een regionaal algemeen ziekenhuis voor iedereen van jong tot oud met speciale aandacht voor de actieve populatie, moeder en kind en de geriatrische patiënt.
  • Het ziekenhuis wil als referentieziekenhuis in zuidelijk Oost-Vlaanderen een ruim en breed aanbod geven van zowel acute basiszorg als van chronische zorg. Alle courante diagnostiek en behandelingen worden aangeboden rekening houdend met de noden en de zorgvragen van de regio en de groei van de geriatrische populatie. Het ziekenhuis zal hiervoor samenwerking zoeken indien deze niet autonoom kunnen worden aangeboden.  Voor niet-courante en uitzonderlijke pathologie gaat het ziekenhuis samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde centra aan.
  • Het ziekenhuis wil voor enkele te definiëren disciplines zich onderscheiden als een expertcentrum en zich alsdusdanig profileren naar haar patiënten binnen de regio alsook daarbuiten.
  • Het ziekenhuis wil functioneren in een geïntegreerd zorgmodel waarin nauwe interactie met partners in zorg en welzijn op de eerste lijn wordt uitgebouwd.
    Het ziekenhuis wil zich op vlak van dienstverlening onderscheiden door patiëntgerichte kwalitatieve en veilige geneeskunde en zorg te leveren waarbij de patiënt centraal staat.


Waarden

Waarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven aan welke kwaliteiten gedrag moet voldoen. Deze waarden geven richting en sturing aan het handelen van de organisatie. Zij bepalen mee de identiteit van de organisatie. Waarden zijn de cruciale karakteristieken die in de organisatie worden gedeeld en nodig zijn om de missie te realiseren. Zij moeten ingebed zijn in de organisatie en geëxpliciteerd worden. Iedere medewerker dient deze waarden te kennen.

Volgende waarden werden gedefinieerd voor ons ziekenhuis (in willekeurige volgorde) :
1. Patiëntgericht / patiëntvriendelijk
2. Integer / respectvol
3. Deskundig en professioneel
4. Initiatief
5. Samenwerking

Om aan onze patiënten kwaliteitsvolle en veilige zorg te kunnen verlenen, werken we samen, multidisciplinair en interdisciplinair, en verbeteren we voortdurend met als doel deskundige en professionele zorg te verlenen door een patiëntgerichte, (toegankelijke) en respectvolle benadering.

 

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 26 januari 2018