09 364 81 11

Patiëntveiligheid

Patiëntveilige gezondheidszorg is één van de pijlers van kwaliteitsvolle gezondheidszorg en dus een topprioriteit. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar een aantal processen die een sleutelrol spelen in patiëntveiligheid.

 

Handhygiëne

Zorgverleners gebruiken continu hun handen om u de beste zorgen toe te dienen. Een strikte handhygiëne voorkomt de overdracht van ziektekiemen van de ene patiënt naar de andere patiënt. Ook u als patiënt kunt bijdragen tot een betere handhygiëne en door de zorgverleners hieraan de herinneren.

In het ziekenhuis worden op regelmatige tijdstippen interne controles uitgevoerd op meer dan 20 diensten.
Hierbij gaan we op de werkvloer toetsen of aan de voorwaarden voor correcte handhygiëne wordt voldaan.

Bekijk het sensibiliseringsfilmpje

 

Patiëntidentificatie

Bij een opname dient elke patiënt een identificatiebandje te dragen. Ook hier heeft u als patiënt een belangrijke rol. Draag dit identificatiebandje steeds. Kijk na of alle informatie correct is. Indien uw naam niet meer leesbaar is of u verliest het bandje, laat dit weten aan de verpleegkundigen. Zij bezorgen u een nieuw bandje.

Zorgverleners zullen u regelmatig vragen naar uw voornaam, naam en geboortedatum voordat ze u de nodige zorg verlenen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de juiste zorg toekomt aan de juiste persoon.

Door regelmatig interne controles uit te voeren brengen we in kaart welke onze aandachtspunten zijn in de dagelijkse werking. Dit biedt ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze zorg verder te optimaliseren.

 

Veilige heelkunde

In het operatiekwartier wordt bij elke ingreep de Safe Surgery Checklist gebruikt. Hierin worden de kritieke punten opgelijst die de zorgverleners moeten controleren voor het begin van de operatie, voor de anesthesie en voor de patiënt de operatiezaal verlaat. Het gebruik van de checklist bewerkstelligt het systematisch toepassen van een aantal essentiële veiligheidsmaatregelen. Hierdoor worden de vermijdbare risico's tot een minimum herleid.

 

Medicatiebeleid

In het kwaliteits-en patiëntveiligheidsbeleid van onze instelling zijn alle actoren betrokken om een veilige zorg aan te bieden aan onze patiënten.


Het voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen verloopt volgens strikte regels en voldoet aan diverse eisen en normeringen. Hoog risico medicatie is een prioritair aandachtspunt.  Door regelmatig interne controles uit te voeren, wensen we ons beleid te borgen en te verbeteren waar nodig.


Om een veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen is het ook belangrijk dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in ons ziekenhuis op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen, voedingssupplementen en homeopatische producten die de patiënt thuis inneemt.

Hiervoor werken we in het ziekenhuis met een thuismedicatiezak. Deze wordt meegegeven via de opnamemap of vanop de consultaties van de ziekenhuisartsen.


 Raadpleeg hier onze recentste resultaten: Resultaten www.Zorgkwaliteit.be

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 10 april 2020