09 364 81 11

Rechtsverhouding

Algemene informatie voor de patiënt en/of diens vertegenwoordiger* over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars

Overeenkomstig artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen omtrent de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

Binnen het AZ Sint Elisabeth geldt volgende regeling:

Alle beroepsbeoefenaars (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen,…) worden als werknemer tewerkgesteld in het ziekenhuis en hun aansprakelijkheid wordt via het ziekenhuis gedekt.

Er geldt een uitzondering voor de artsen, de kinesitherapeuten die instaan voor de ambulante revalidatie en Sp-dienst locomotorische revalidatie, de podologen, de haptonoom en de bandagisten; deze beroepsbeoefenaars werken onder zelfstandig statuut en staan integraal voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid in.

Geïndividualiseerde informatie betreffende de rechtsverhouding ziekenhuis- beroepsbeoefenaar, het  statuut en de aansprakelijkheid van een bepaalde beroepsbeoefenaar kan op mondelinge of schriftelijke aanvraag met duidelijke vermelding van de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar verkregen worden bij:

Mevr. Cathy Van Wittenberge, tel: 09/364. 83.31

U ontvangt binnen de 5 werkdagen schriftelijk een antwoord.


*de vertegenwoordiger:

Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt alleen bijstaat.