Financiële info bij een opname

Ontdek hier welke onderdelen je factuur bevat en krijg een indicatieve prijsraming voor je ingreep in ons ziekenhuis.

Az Sint Elisabeth Zottegem Financieel

Hoe ziet je factuur eruit?

Er staan verschillende soorten kosten op je ziekenhuisfactuur. Deze kosten worden ondergebracht in 8 verschillende rubrieken. De bedragen zijn onderverdeeld in 3 kolommen.

 • Kolom 1: dit zijn deze bedragen zijn ten laste van het ziekenfonds.
 • Kolom 2: dit zijn de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), ‘overige bedragen’ (rubriek ‘Diverse kosten’ en ‘Andere leveringen’) en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% btw is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
 • Kolom 3: voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt het supplement aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.

Rubriek 1: Verblijfskosten

 • Persoonlijk aandeel in de verpleegdag (remgeld op de verblijfskosten) indien je in regel bent met je ziekenfonds: dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type kamer dat je gekozen hebt. Het exacte bedrag dat je betaalt, hangt af van je persoonlijke situatie en wordt meegedeeld bij je opname via de opnameverklaring.
 • Kamersupplement: het bedrag van het kamersupplement is afhankelijk van het type kamer dat je koos bij opname. Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest. Word je echter in een éénpersoonskamer opgenomen omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is, dan rekenen wij geen kamersupplement aan. Het kamersupplement bedraagt in ons ziekenhuis 45 € per dag (exclusief materniteit) en 50 € per dag op de materniteit.
 • In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 524.50 € per dag opname op een klassieke dienst en 280.15 € per dag opname op de SP-dienst. Indien je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.

Rubriek 2: Forfaitaire aangerekende kosten
Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aangerekend worden aan alle opgenomen patiënten, ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.

Rubriek 3: Apotheek
Voor sommige geneesmiddelen krijg je terugbetaling van het ziekenfonds en betaal je enkel het remgeld. Andere geneesmiddelen moet je volledig zelf betalen. Ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en niet-vergoedbare producten. Informeer vooraf bij je behandelende arts en/of bij je hospitalisatieverzekering.

Rubriek 4: Honoraria van zorgverleners

 • In deze rubriek vind je het persoonlijk aandeel voor de medische, medisch-technische en paramedische prestaties.
 • Afhankelijk van het type kamer dat je gekozen heeft, kunnen de artsen een supplement op hun ereloon aanrekenen. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • De forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend, ongeacht of één van deze verstrekkingen al of niet tijdens je ziekenhuisverblijf is uitgevoerd.

Rubriek 5: Andere leveringen
Dit zijn medische verstrekkingen zoals het afnemen van bloed, bloedplasma, etc.

Rubriek 6: Ziekenvervoer
Deze rubriek vermeldt de kosten voor dringend vervoer die het ziekenhuis verricht heeft.

Rubriek 7: Diverse kosten
Tijdens je verblijf kan je ook gebruik maken van andere diensten en producten die niet van medische aard zijn of die te maken hebben met je persoonlijk comfort (bv. luiers, telefoon, krant). Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Je vindt een overzicht van de tarieven voor deze diensten of producten bij je opnameverklaring.

Rubriek 8: btw
Je vindt in deze rubriek informatie terug wanneer de btw-regelgeving van toepassing is.

 • Bovenaan de begeleidende brief vind je belangrijke gegevens zoals het factuurnummer.
 • Hou het factuurnummer bij de hand wanneer je contact opneemt met de dienst Facturatie van het ziekenhuis.
 • Op het overschrijvingsformulier vind je het rekeningnummer van het ziekenhuis en de betalingsreferentie. Deze gegevens zijn belangrijk om je betaling correct te kunnen verwerken.
Vragen over je factuur?

Prijsraming

Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.

Opgelet: dit zijn slechts prijsramingen en dus richtprijzen!

 • Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
 • In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
 • De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds.

Vind je de ingreep die je moet ondergaan niet terug in onderstaande calculator? Neem contact op met onze dienst facturatie.

Calculator

Veelgestelde vragen

Hoeveel je betaalt voor je ziekenhuisverblijf, hangt vooral af van de volgende factoren:

 • je ziekteverzekering via het ziekenfonds en/of van de hospitalisatieverzekering
 • de duur van je verblijf, het type kamer waarvoor je kiest en eventuele bijkomende producten of diensten waarvan je gebruik maakte tijdens je verblijf

In de opnameverklaring vindt je meer details over remgeld op verblijfskosten, kamersupplementen, ereloonsupplementen en forfait voor geneesmiddelen.

Als je bent aangesloten bij een ziekenfonds, betaal je enkel de kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, zijn alle kosten van je ziekenhuisverblijf voor je rekening. Sommige ingrepen (bijvoorbeeld zuiver esthetische ingrepen en bepaalde stomatologische ingrepen) worden niet terugbetaald. Informeer op voorhand bij je ziekenfonds of verzekeringsinstelling of dit voor je ingreep van toepassing is.

Breng je verzekeringsinstelling op de hoogte van het feit dat je in het ziekenhuis bent opgenomen. Het ziekenhuis heeft met de meeste verzekeringsinstellingen een akkoord om de kosten die niet betaald worden door het ziekenfonds, rechtstreeks aan hen aan te bieden. Deze instelling bezorgt je dan enkel nog een factuur voor de kosten die niet gedekt worden door je verzekeringspolis.

Als je verzekeringsinstelling geen akkoord heeft met het ziekenhuis, ontvang je een ziekenhuisfactuur thuis en moet je de kosten zelf nog inbrengen bij je verzekeringsinstelling.

Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest. Je kamerkeuze staat vermeld op de opnameverklaring. Je ondertekent dit document bij je inschrijving en en ontvangt hiervan een kopie. Je handtekening betekent dat je akkoord gaat met de kamerkeuze en het bijbehorend supplement.

Je betaalt géén kamersupplement op een éénpersoonskamer als:

 • je in een éénpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype niet beschikbaar is.
 • je medische toestand vereist dat je op een éénpersoonskamer ligt. In dit geval is vooraf een attest van je arts nodig.
 • Als je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.

Het kamersupplement bedraagt in ons ziekenhuis €60 per dag.

De erelonen of honoraria zijn de vergoedingen die artsen aanrekenen voor hun prestaties. Voor elke prestatie bestaat een vast basistarief of conventietarief dat afgesproken werd tussen de artsen en ziekenfondsen. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Normaal gezien betaalt je ziekenfonds (of de wetsverzekeraar bij een arbeidsongeval) het ereloon deels of volledig. Bepaalde erelonen zijn echter volledig ten laste van de patiënt.

Tijdens consultaties is het ereloon voor niet-geconventioneerde artsen vrij. Op onze website staat bij iedere arts individueel vermeld of ze wel, niet of gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Je kan deze gegevens ook opvragen aan het onthaal of opzoeken via de website van het RIZIV.

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis zijn alle artsen verplicht om de conventietarieven toe te passen. Enkel op een éénpersoonskamer kunnen alle artsen maximum 150% ereloonsupplement aanrekenen. Dit supplement betaal je volledig zelf. Dat geldt ook voor alle diensten en specialismen.

Stel gerust je vragen over ereloonsupplementen aan je arts.

De eindafrekening van je verblijf ontvang je ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis zorgt voor de facturatie van alle kosten en erelonen van je ziekenhuisopname. Op je ziekenhuisfactuur staan je verblijfkosten, apotheek, honoraria en diverse kosten vermeld.

Je kan een kopie van je factuur per mail opvragen bij de dienst facturatie via facturatiedienst@sezz.be.

Noteer in de e-mail duidelijk je naam, geboortedatum, verblijfsperiode in het ziekenhuis en (e-mail)adres.

Je kan per mail een afbetalingsplan aanvragen voor je factuur/facturen bij de dienst debiteuren via debiteuren@sezz.be.

Noteer in de e-mail duidelijk je naam, geboortedatum en factuurnummer(s) waarvoor je een afbetalingsplan wenst aan te vragen.

Documenten

In deze documenten vind je informatie over de kostprijs van je ziekenhuisopname zodat je weloverwogen keuzes kan maken.