Factuurvoorwaarden

Verpleegeenheid

Hoe en wanneer je factuur betalen?

 • De verpleegnota, factuur of rekening moet betaald worden binnen de 30 dagen na de verzenddatum
 • Dit kan via overschrijving op het rekeningnummer 444-4507451-43 (IBAN: BE66 4444 5074 5143 – BIC : KREDBEBB)

Wat als je niet tijdig betaalt?

Als we je betaling niet ontvangen binnen de 30 dagen na de verzenddatum, krijg je een eerste herinnering met de vraag om de factuur te betalen binnen de 14 dagen. Blijft de betaling ook deze keer uit, dan ontvang je een tweede herinnering waarbij een kost van € 9 wordt toegevoegd. Je hebt dan nogmaals 14 dagen de tijd om de factuur te betalen.

Als je betaling na de tweede herinnering uitblijft, wordt het dossier overgedragen aan een gerechtsdeurwaarderkantoor. Zij zullen het dossier namens het ziekenhuis verder afhandelen. In dit geval worden vaste kosten en een procentuele verwijlkost in verhouding tot het factuurbedrag in rekening gebracht, zoals bepaald in artikel XIX.2, § 1 van het Wetboek Economisch Recht.

Het gaat om de volgende kosten:

 • Een vaste kost die berekend wordt op basis van het bedrag dat nog openstaat:
  • € 20 als het te betalen bedrag lager is dan of gelijk aan € 150.
  • € 30 + 10 % van het te betalen bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het te betalen bedrag tussen € 150,01 en € 500 ligt.
  • € 65 + 5 % van het te betalen bedrag op de schijf boven € 500, met een maximum van € 2000, als het te betalen bedrag hoger is dan € 500.
 • Verwijlinteresten tegen de referentie-interestvoet, vermeerderd met 8 %, zoals bepaald in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op het bedrag dat nog betaald moet worden.

Voorbeelden

Factuur € 55.00 € 263.00 € 7.80 € 693.00
Betaaltermijn van 30d – 1e herinnering indien niet betaald
Geen kost wordt aangerekend
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
2e herinnering na 14d na ontvangst 1e herinnering
Kost van € 9 wordt aangerekend
€ 9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00
Factuur niet betaald na 14d ontvangst 2de herinnering dossier wordt overgemaakt aan deurwaarder die de volgende kosten aanrekent:

 • Vaste kost volgens bedrag openstaande factuur
 • Verwijlintrest van 8% op bedrag openstaande factuur
€ 20.00

€ 4.40

€ 41.50

€ 21.04

€ 20.00

€ 0.62

€ 74.65

€ 55.44

Totaal verschuldigd bedrag € 88.40 € 334.54 € 37.42 € 832.09

Heb je een klacht?

 • Alle klachten omtrent de verpleegnota, factuur of rekening moeten aangetekend worden ingediend binnen de 30 dagen te rekenen van de verzendingsdatum van de verpleegnota, factuur of rekening.
 • Latere klachten onder een andere vorm zullen niet aanvaard worden.
 • Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Mutualiteit

Als er documenten aan je factuur zijn toegevoegd, kan je deze voor terugbetaling bezorgen aan je mutualiteit.

Heb je nog vragen over de kosten verbonden aan je medische behandeling en ziekenhuisverblijf?

Contacteer in eerste instantie onze dienst facturatie:

09 364 83 31 (ma-vrij: 8u30-12u00)

Je kan ook terecht bij: