Gebruiksvoorwaarden - disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van deze website. Je dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer je de website verder gebruikt.

1. Algemeen

1.1 Je bezoekt een website van vzw AZ Sint-Elisabeth Zottegem (KBO 0418.558.166, met zetel te Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem) (hierna: het “Ziekenhuis”).

1.2 Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de website beschikbaar op https://www.sezz.be en op jouw toegang en/of gebruik ervan.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. Het Ziekenhuis heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door het Ziekenhuis houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners, zorgverleners, zorginstellingen etc. waarvan je op of via deze website gebruik kan maken.

1.3 Door deze website te bezoeken/gebruiken, geef je aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd onze privacy policy inzake de verwerking van persoonsgegevens op of via de website, beschikbaar op https://www.sezz.be/privacy-policy.

1.4 Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden.

2. Gebruik van de website

2.1 Je bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat je verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. bij het invullen van het contactformulier op de website).

2.2 Je bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die je eventueel zelf plaatst op de website (bv. bij het invullen van web- of contactformulieren) moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de systemen van het Ziekenhuis en/of voor (persoons)gegevens van jou of andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient het Ziekenhuis in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

2.3 Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken.

2.4 Voor het geval de systemen van het Ziekenhuis, van haar partners, dienstverleners, leveranciers en/of van andere gebruikers of websitebezoekers schade zouden lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, ben enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van het Ziekenhuis en zal je het Ziekenhuis integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van partners, dienstverleners, leveranciers en gebruikers/websitebezoekers van het Ziekenhuis) die hierdoor schade zouden lijden.

2.5 Het Ziekenhuis heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen, namelijk in geval je je op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy en/of de andere policies van het Ziekenhuis. In voorkomend geval is het Ziekenhuis op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor zou lijden.

3. Beschikbaarheid

3.1 Het Ziekenhuis tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van informatie over artsen, medische informatie, opnames, raadplegingen, kwaliteit, bezoekuren, diensten, opleidingen, berichten, foto’s, videobestanden, teksten, omschrijvingen, begeleiding, behandelingen, therapieën etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor het Ziekenhuis geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.2 Het Ziekenhuis tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. Het Ziekenhuis kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.

3.3 Het Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website te allen tijde te verwijderen, wijzigen, verbeteren en/of actualiseren.

4. Informatie en inhoud van de website

4.1 De informatie op de website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele informatie over medische aandoeningen en/of behandelingen, is van algemene aard en louter informatief en/of indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een (persoonlijk) advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding vanwege het Ziekenhuis. De informatie kan nooit beschouwd worden als een vervanging voor een diagnose of therapie, medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning, advies of informatievoorziening en is op geen enkele wijze bedoeld of op te vatten als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

4.2 De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden of verklaringen worden afgelegd. Het Ziekenhuis garandeert op geen enkele wijze dat gebeurlijke medische informatie permanent beschikbaar zijn zal zijn of dat medische informatie op de website compleet, waar, accuraat, up-to-date of niet-misleidend is of kan zijn.

4.3 Je kan op geen enkele wijze vertrouwen op de informatie op of via de website als alternatief voor medisch advies van uw arts of een professionele zorgverlener. Ook kan je op geen enkele wijze enig medisch advies negeren, verlaten, bijstellen of een medische behandeling stoppen of aanpassingen op basis van informatie op of enige inhoud van deze website.

Bij specifieke vragen over medische zaken, ziekten, medische klachten, problemen, behandelingen of onderzoeken moet je steeds jouw (eigen huis)arts of een professionele zorgverlener contacteren.

4.4 Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dus uitsluitend op je eigen risico en verantwoordelijkheid. Je erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van het Ziekenhuis i.v.m. de werking, beveiliging en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.

5. Verwerking van persoonsgegevens

5.1 Het Ziekenhuis draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van jouw gegevens door het Ziekenhuis op of via de website is onze privacy policy van toepassing, beschikbaar op: https://www.sezz.be/privacy-policy.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van het Ziekenhuis of haar licentiegevers.

Met andere woorden is het je te allen tijde verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van het Ziekenhuis of haar licentiegevers.

6.2 Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van het Ziekenhuis of haar licentiegevers aan jou.

6.3 Je erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbiedigen en het Ziekenhuis integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op deze rechten

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Ziekenhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

  • schade van welke aard ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website;
  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;
  • (schade als gevolg van) enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de website;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website;
  • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
  • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;
  • gevallen van overmacht.

7.2 Het Ziekenhuis kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

7.4 Je dient het Ziekenhuis integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.

7.3 In ieder geval is de (al dan niet medische) aansprakelijkheid van het Ziekenhuis, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, steeds beperkt tot het bedrag waarvoor het Ziekenhuis verzekerd is bij haar verzekeraar(s), met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar relevante aansprakelijkheidsverzekeringspolis(sen).

8. Klachten

8.1 Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan het Ziekenhuis via e-mail: info@sezz.be.

9. Toepasselijk recht

9.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

9.2 Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling(en) Gent of Oudenaarde, bevoegd.