Patiëntenrechten en -plichten

Ons ziekenhuis verbindt zich ertoe om de wet betreffende de rechten van de patiënt te respecteren.

Az Sint Elisabeth Zottegem Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt kent aan iedere patiënt een aantal rechten toe. Het AZ Sint Elisabeth Zottegem streeft ernaar om deze integraal te garanderen en respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen die in het ziekenhuis worden aangeboden.

Als patiënt heb je recht op:

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • informatie over je gezondheidstoestand
 • bemiddeling bij klachten
 • kwaliteitsvolle dienstverlening
 • pijnbeheersing
 • toestemming tot behandelen
 • vrije keuze van de zorgverstrekker
 • rechten in verband met je patiëntendossier

Wil je als patiënt toegang hebben tot gegevens van je patiëntendossier en hoe je hierop kan inloggen? Raadpleeg dan COZO!

Cozo staat voor Collaboratief Zorgplatform. Dit is een streng beveiligd elektronisch platform waar je zorgverleners toegang krijgen tot je medische gegevens.

Via de Cozo-website kan je je toestemming geven tot de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens en kan je je eigen gegevens consulteren. Dit houdt ook in dat je toestaat dat je behandelende arts in dit ziekenhuis, via een beveiligde internetverbinding, toegang krijgt tot je medische gegevens uit andere ziekenhuizen en je huisarts. Omgekeerd hebben behandelende artsen uit andere ziekenhuizen alsook je huisarts inzage in je medisch dossier in dit ziekenhuis.

Je kan de gegeven toestemming op ieder ogenblik terug intrekken via de Cozo-website. Wanneer je je toestemming intrekt, blijft Je huisarts je medische gegevens elektronisch ontvangen uit ons ziekenhuis.

De ombudsdienst kan je hierin begeleiden.

Als patiënt heb je de mogelijkheid om

 • je te laten bijstaan bij het uitoefenen van je patiëntenrechten (vertrouwenspersoon)
 • om iemand jouw rechten als patiënt te laten nemen als je dit zelf niet meer kan (vertegenwoordiger).
Vertrouwenspersoon
 • kan helpen luisteren naar de uitleg van de arts
 • mag uitleg vragen over je gezondheidssituatie en mogelijke behandelingen
 • kan inzage vragen in je patiëntendossier.
 • heeft het recht om een klacht bij de ombudsdienst neer te leggen als je niet tevreden bent over je ervaring in het ziekenhuis.
 • mag geen beslissingen nemen over je gezondheidszorgen in jouw plaats.

Je kan een vertrouwenspersoon aanduiden kan door dit document in te vullen en mee te brengen naar het ziekenhuis.

Vertegenwoordiger
 • Een vertegenwoordiger kan beslissingen nemen over je behandeling wanneer jij daar niet meer toe in staat bent.
 • Dit kan tijdelijk zijn (vb. tijdens een ingreep met narcose of na een ongeval) of blijvend (vb. na een hersenletsel).
 • Een vertegenwoordiger hoeft geen familielid te zijn. Kies iemand die je goed vertrouwt en goed op de hoogte is van je verwachtingen.

Je kan een vertrouwenspersoon aanduiden kan door dit document in te vullen en mee te brengen naar het ziekenhuis.

Je kan deze beslissing te allen tijde herroepen door dit formulier in te vullen.

Als een ziekte evolueert naar een ernstige en ongeneeslijke aandoening, proberen we de veroorzaakte ongemakken voor jou en je familie zoveel mogelijk op te vangen en weg te nemen. Deze ongemakken kunnen van fysieke, psychische, sociale of spirituele aard zijn. Het palliatief support team biedt hier ondersteuning.

In 2002 is de wet betreffende euthanasie in werking getreden. Euthanasie wordt hierdoor erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

Voor bepaalde ethische beschouwingen en het standpunt van ons ziekenhuis, verwijzen we naar de visietekst van ons Ethisch Comité.

Orgaandonatie houdt in dat een of meerdere organen van een overledene gebruikt worden voor transplantatie bij een patiënt met een falend orgaan. Een orgaandonor kan meerdere patiënten redden van een levensbedreigende situatie. Vandaag is er een nijpend tekort aan donororganen in ons land.

De Belgische wetgeving stelt dat elke Belg of buitenlander (langer dan 6 maanden ingeschreven in het Vreemdelingenregister) vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is en dit zonder verdere administratieve stappen. Onder de 18 jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk. Ondanks deze wetgeving kan de familie in eerste graad (ouders en kinderen) of echtgeno(o)t(e) of samenwonende orgaandonatie weigeren na overlijden.

Het is ook mogelijk om bij leven verzet aan te tekenen tegen orgaandonatie of je expliciet als orgaandonor op te geven. Je dient dit administratief te regelen via het gemeentehuis van je woonplaats of bij opname in het ziekenhuis.

Sinds december 2012 heeft het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met het transplantatiecentrum van het UZ Gent. De lokale coördinator in het ziekenhuis is dr. Werner Verbruggen, anesthesist-intensivist.

 • We hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze patiënten. Alle gegevens over je zorgproces worden bewaard in een patiëntendossier. Alleen je zorgverleners hebben toegang tot je dossier en elk van hen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor zorgverlening, financiële en administratieve verwerking, verzekeringen, procesverbetering en statistiek. Meer informatie vind je in ons privacyreglement voor patiënten en het privacycharter van het ziekenhuis.
 • De naleving van elke regelgeving inzake bescherming van je persoonsgegevens wordt gegarandeerd door de dienst informatieveiligheid in samenwerking met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. In het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) aangesteld.
 • De DPO houdt toezicht op en geeft advies over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van patiënten met betrekking tot hun persoonsgegevens.
Heb je vragen over privacy?

Contacteer de DPO van het ziekenhuis via DPO@sezz.be of 09 364 83 30.

Algemene informatie voor de patiënt en/of diens vertegenwoordiger* over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars.

Overeenkomstig artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen omtrent de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

In het AZ Sint Elisabeth geldt volgende regeling:

 • Alle beroepsbeoefenaars (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, etc.) worden als werknemer tewerkgesteld in het ziekenhuis en hun aansprakelijkheid wordt via het ziekenhuis gedekt.
 • Er geldt een uitzondering voor de artsen, de kinesitherapeuten die instaan voor de ambulante revalidatie en Sp-dienst locomotorische revalidatie, de podologen, de haptonoom en de bandagisten; deze beroepsbeoefenaars werken onder zelfstandig statuut en staan integraal voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid in.
 • Geïndividualiseerde informatie betreffende de rechtsverhouding ziekenhuis- beroepsbeoefenaar, het statuut en de aansprakelijkheid van een bepaalde beroepsbeoefenaar kan op mondelinge of schriftelijke aanvraag met duidelijke vermelding van de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar verkregen worden bij Cathy Van Wittenberge via 09 364 83 31. Je ontvangt binnen de 5 werkdagen schriftelijk een antwoord.

*de vertegenwoordiger:

Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt alleen bijstaat.

Website overheid
 • wat zijn je rechten als patiënt en wat er gebeurt als je niet in staat bent om die uit te oefenen?
 • wat is de rol van de ombudsdiensten in de ziekenhuizen?
 • wat is de rol van de federale overheidsdienst?
Ombudsdienst

De ombudsdienst behandelt, als onafhankelijke instantie, klachten over de zorg- en dienstverlening van ons ziekenhuis.